Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2020 2020-10-20 12:42:09
Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Moryń w 2020 roku 2020-01-16 09:14:04
Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2020 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2020-07-09 09:51:46
Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2020-01-21 09:02:07
Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2020-01-23 11:52:13
Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 12:49:58
Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i szkoły podstawowej 2020-02-03 10:41:12
Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 13:05:37
Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku 2020-10-22 08:03:00
Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gminnej: działek nr 212, 206, 171, obręb Gądno 2020-02-10 10:59:47
Zarządzenie nr 11/2020 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie procedur postępowania w sytuacjach związanych z występowaniem zwierząt wolno żyjących na terenach zabudowanych Gminy Moryń 2020-02-13 15:07:15
Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2020-02-28 08:05:14
Zarządzenie 13/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 13:09:17
Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie zmian do ustalonych przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2020-10-20 13:15:54
Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2020-03-05 12:06:55
Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań publicznych za 2019 roku 2020-03-05 12:59:57
Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest 2020-03-06 12:32:11
Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-09 09:50:38
Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Moryń, administrowanych przez Urząd Miejski w Moryniu 2020-05-04 09:34:55
Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie ustalenia procedury w celu zapewnienia pomocy w zakupach osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywyłanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności seniorom, osobom niepełnosprawnym lub przebywającym w kwarantannie domowej 2020-03-19 13:29:18
Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2020-03-20 13:02:50
Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Morynia w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy 2020-03-26 10:51:52
Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:06:42
Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-04-17 12:51:42
Zarządzenie nr 27/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:10:11
Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-05-08 12:05:30
Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-05-13 12:39:04
Zarządzenie nr 30/2020 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu grantowego objętego umową Nr 309/2020 pn.: "Zdalna Szkoła ? wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 2020-10-20 14:15:54
Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę 2020-05-21 11:34:45
Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:20:23
Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia analizy zagrożeń na obszarach wodnych 2020-06-22 09:03:51
Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:24:46
Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2020-06-19 10:01:58
Zarządzenie nr 38/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2020-06-19 09:58:59
Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:35:46
Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2020-06-22 09:05:18
Zarządzenie nr 42/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2020-06-22 09:06:29
Zarządzenie nr 43/2020 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2020-10-20 12:22:48
Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Moryń, w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 10:06:40
Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XII/88/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-10-21 08:20:40
Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie przyjęcia "Planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Moryń w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów" 2020-10-22 08:08:12
Zarządzenie nr 48/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-21 08:26:11
Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2019 rok 2020-10-21 08:48:06
Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 2020-07-08 10:31:14
Zarządzenie nr 51/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń 2020-07-17 12:38:10
Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie przeniesienia własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz uczestników projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń" przy dofinansowaniu w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2020-07-17 12:34:19
Zarządzenie nr 53/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-07-23 08:49:21
Zarządzenie Burmsirza Morynia nr 54/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-07-28 14:20:53
Zarządzenie Burmsirza Morynia nr 55/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-07-28 14:23:47
Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Morynia z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Moryniu komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2020-08-05 07:48:43
Zarządzenie Burmsirza Morynia nr 57/2020 w sprawie zmian w budżecie 2020-08-05 07:50:21
Zarządzenie nr 59/2020 w sprawie wprowadzenia działań prewencyjnych na terenie Gminy Moryń w związku z wystąpieniem wirusa COVID -19 na terenie gminy 2020-10-21 08:37:51
Zarządzenie nr 60/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-10-22 10:04:24
Zarządzenie 61/2020 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-08-10 14:30:52
Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-08-20 15:00:43
Zarządzenie nr 64/2020 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu 2020-10-22 11:28:28
Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu grantowego objętego umową Nr 858-17-28-396 pn.: ?Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej? 2020-10-21 08:50:25
Zarządzenie nr 66/2020 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2020-10-22 11:14:13
Zarządzenie nr 67/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-21 09:02:10
Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę 2020-09-03 12:16:49
Zarządzenie nr 69/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIII/104/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-10-21 09:21:44
Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie przyznania nagród uczniom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2020-10-22 11:16:57
Zarządzenie nr 71 w sprawie wyznaczenie Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2020-10-07 11:02:59
Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-21 12:30:59
Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020- 2027 2020-10-07 15:12:59
Zarządzenie nr 74/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-10-07 11:06:24
Zarządzenie nr 75/2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Moryń dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-10-21 14:46:03
Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2020-10-19 13:31:28
Zarządzenie nr 77/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020- 2027 2020-10-22 11:40:10
Zarządzenie nr 78/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-10-26 10:48:29
Zarządzenia nr 80/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 13:29:07
Zarządzenie nr 81/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 13:30:47
Zarządzenie nr 82/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 13:36:05
Zarządzenie nr 83/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 13:38:21
Zarządzenie nr 84/2020w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w użyczenie 2020-10-26 14:31:58
Zarządzenie nr 85/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 14:02:29
Zarządzenie nr 86/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 14:11:52
Zarządzenie nr 87/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 14:21:22
Zarządzenie nr 88/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 14:25:42
Zarządzenie nr 89/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 14:27:48
Zarządzenie nr 90/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 14:29:50
Zarządzenie nr 91/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-27 13:37:20
Zarządzenie nr 92/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-27 13:33:00
Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-27 13:29:27
Zarządzenia nr 94/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-27 13:23:32
Zarządzenia nr 95/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-27 12:57:50
Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-27 13:07:41
Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-27 12:25:45
Zarządzenie nr 98/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-27 12:27:17
Zarządzenie nr 99/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-28 09:22:17
Zarządzenie nr 100/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-28 09:20:38
Zarządzenie nr101/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-28 09:28:56
Zarządzenie nr 102/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-28 09:30:52
Zarządzenie nr 103/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-28 09:34:59
Zarządzenie nr 104/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-28 09:33:49
Zarządzenie nr 105/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-28 09:37:58
Zarządzenie nr 106/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-28 09:36:49
Zarządzenie nr 107/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-29 09:45:20
Zarządzenie nr 108/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-29 09:37:06
Zarządzenie nr 109/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-29 09:57:15
Zarządzenie nr 110/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-29 10:02:39
Zarządzenie nr 111/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-29 10:06:56
Zarządzenie nr 112/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-29 10:07:52
Zarządzenie nr 113/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-29 10:10:37
Zarządzenie nr 114/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-29 10:18:38
Zarządzenie Nr 115/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2021-01-08 12:12:33
Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIV/116/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2021-01-08 12:21:32
Zarządzenie Nr 117/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. 2020-11-27 15:11:33
Zarządzenie 118/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. 2020-11-30 11:38:59
Zarządzenie Nr 119/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2021-01-08 12:14:16
Zarządzenie Nr 120/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołów spisowych 2021-01-08 12:19:45
Zarządzenie Nr 121/2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-01-08 08:45:22
Zarządzenie Nr 122/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę 2020-12-28 10:42:28
Zarządzenie Nr 123/2020 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 30 listopada 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. 2020-12-28 10:39:26
Zarządzenie nr 124/2020 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2021-01-08 08:39:45
Zarządzenie Nr 125/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XV/123/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2021-01-08 12:15:46
Zarządzenie Nr 126/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2021-01-08 12:17:16
Zrządzenie Nr 127/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020- 2027 2021-01-12 10:53:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
16 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
16 sty 2020, godz. 09:07

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
16 sty 2020, godz. 09:07