Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 102/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 102/2024
Burmistrza Morynia

z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów nr 5/2 o pow. 0,1379 ha położoną w obrębie Gądno, Księga wieczysta Nr SZ1Y/00062834/3 wraz z udziałami 1/5 części działek: nr 7/7 i nr 7/8 o powierzchni 0,0720 ha obręb Gądno, Księga wieczysta nr SZ1Y/00074895/5. 

Nieruchomość nr 5/2 w obrębie Gądno jest niezabudowana położona w południowej części wsi Gądno po lewej stronie drogi powiatowej - ul. Moryńskiej w kierunku centrum miejscowości i po prawej stronie drogi gminnej ul. Zielonej. Teren lekko pofałdowany. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Od strony południowej na działce przyległej zlokalizowany jest maszt – antena telefonii komórkowej. Od strony zachodniej zlokalizowana jest droga wewnętrzna stanowiąca dostęp do drogi publicznej – ul. Zielonej. Nieruchomość w znacznej części jest zadrzewiona i zakrzaczona samosiewami drzew i krzewów. Położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt regularny w formie wydłużonego trapezu. Stanowi teren nieużytkowany. Nie posiada dostępu do infrastruktury technicznej. Charakteryzuje się korzystnymi cechami społecznymi i sąsiedzkimi.

Udziały 1/5 części działek nr 7/7 i nr 7/8 obręb Gądno. Nieruchomość jest niezabudowana położona w południowej części wsi Gądno po lewej stronie drogi powiatowej – ul. Moryńskiej w kierunku centrum miasta i po prawej stronie drogi gminnej ul. Zielonej. Teren jest pofałdowany. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od strony wschodniej zlokalizowany jest maszt – antena telefonii komórkowej. Od strony zachodniej zlokalizowana jest droga gminna – ul. Zielona stanowiąca dostęp do drogi publicznej dla działek nr 7/7 i nr 7/8. Nieruchomość w części jest zadrzewiona i zakrzaczona samosiewami drzew i krzewów. Działki docelowo stanowić będą drogę wewnętrzna do działek do niej przyległych. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej i energetycznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położone są działki oznaczone symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości - nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 92.000,00 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

§ 2. Sprzedaż nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach.  Do ceny  osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie obowiązujący podatek Vat.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  –  do 13 sierpnia 2024 r.

§ 3. Wykaz nieruchomości  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa, stronie internetowej Urzędu, w BIP, prasie - Infopublikator.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 2 lipca 2024 r. do 23 lipca 2024 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
z102-2024 (PDF, 100.59Kb) 2024-07-02 08:53:41 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
02 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
02 lip 2024, godz. 08:53

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
02 lip 2024, godz. 08:53