Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 35/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 35/2024
Burmistrza Morynia

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.1995 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 743/6 o pow. 9060 m², położoną w obrębie Przyjezierze II, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00037974/2, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną. Nieruchomość rolna.

RIVb-0,3200ha, RV-0,4234 ha, N-0,1626

Informacja o przeznaczeniu - dzierżawa gruntu na cele rolne, na okres do 3 lat.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

 - wysokość czynszu rocznego – 656,85 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć 85/100) płatny za 2024 roku w terminie 14 dni od zawarcia umowy, za pozostałe lata do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły, - dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 741/8 o pow. 2,37ha, położoną w obrębie Przyjezierze II, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00037974/2, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną. Nieruchomość rolna

RIIIb – 0,76ha, RIVa – 1,28ha, RIVb – 0,21ha, RV – 0,21 ha

Informacja o przeznaczeniu - dzierżawa gruntu na cele rolne, na okres do 3 lat.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

 - wysokość czynszu rocznego – 1718,25 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset osiemnaście 25/100) płatny za 2024 r. w terminie 14 dni od zawarcia umowy, za pozostałe lata do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły, - dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

   

    § 3. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 742/3 o pow. 239 m², położoną w obrębie Przyjezierze II, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00059587/2. Droga, która jest wykorzystywana rolniczo.

Informacja o przeznaczeniu - dzierżawa gruntu na cele rolne, na okres do 3 lat.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości - nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

 - wysokość czynszu rocznego - 34,11zł ( słownie: trzydzieści cztery 11/100) płatny za 2024 r. w terminie 14 dni od zawarcia umowy, za pozostałe lata do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły, - dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

    § 4. Przeznaczam do dzierżawy część działki nr 222 o pow. 600,00 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

Informacja o przeznaczeniu - oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod uprawę warzyw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - 4ZP teren zieleni urządzonej – zieleń parkowa.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

- roczny czynsz – 147,06 zł. (słownie: sto czterdzieści siedem 06/100).

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2024 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

- dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

 

§ 5. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanych w §1, §2, §3, §4 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w  Moryniu, na terenie gminy Moryń, ogłoszenie w prasie - infopublikatorze.pl stronach internetowych Urzędu,

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 7. Termin wywieszenia wykazu: od 25 stycznia 2024 r. do 15 lutego 2024 r.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Burmistrza 34/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20240125092824 (PDF, 119.41Kb) 2024-01-25 11:27:15 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
25 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
25 sty 2024, godz. 11:27

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
25 sty 2024, godz. 11:27