Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 79/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 79/2024
Burmistrza Morynia

z dnia 14 maja 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy cześć działki nr 442/1 o pow. 1 m², położoną w obrębie 2 miasta Moryń, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00057266/2, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną.

 

2.Informacja o przeznaczeniu - dzierżawa gruntu na cele handlowe, na okres do 3 lat.

 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie obowiązuje.

 

4. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat :

- wysokość rocznego czynszu - 71,40 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden 40/100);

- czynsz będzie płatny za 2024 r. w terminie 14 dni od zawarcia umowy, za pozostałe lata do 31 marca każdego roku kalendarzowego, wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy;

- aktualizacja czynszu nastąpi raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły;

- dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

 

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz sołectwa, stronach  internetowych Urzędu, w BIP ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 14 maja 2024 r. do 4 czerwca 2024 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
14 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
14 maj 2024, godz. 12:52

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
14 maj 2024, godz. 12:52