Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 63/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy

Zarządzenie Nr 63/2024
Burmistrza Morynia

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.  Przeznaczam do dzierżawy część działki  nr 181 o pow. 73 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00025816/0.

2. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

3. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod uprawę warzyw.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu zatwierdzonym uchwałą NR XIII/96/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2020 r. obszar, na którym położona jest działka oznaczona jest kreskowaniem czerwono – brązowy i symbolem 10MWU z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług.

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

- roczny czynsz: 18,25 zł. (słownie: osiemnaście 25/00), płatny za rok 2024 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, za pozostałe lata do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

- wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy,

- aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

- dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz sołectwa, stronach  internetowych Urzędu, w BIP ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 29 marca 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20240329094535 (PDF, 305.34Kb) 2024-03-29 13:41:33 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
29 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
29 mar 2024, godz. 13:41

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
29 mar 2024, godz. 13:41