Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 115/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2024 r 2024-01-16 10:32:47
Zarządzenie Nr 114/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2023-12-15 09:38:35
Zarządzenie Nr 113/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2023-12-11 10:10:49
ZARZĄDZENIE NR 112/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2023-12-06 14:42:57
Zarządzenie Nr 111/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2023-12-06 14:39:46
ZARZĄDZENIE NR 110/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia do ustnego przetargu nieograniczonego 2023-12-06 14:36:38
Zarządzenie Nr 109/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia do ustnego przetargu nieograniczonego 2023-12-06 14:31:59
ZARZĄDZENIE NR 105/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-11-27 09:25:19
Zarządzenie Nr 97/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy 2023-10-11 09:50:18
ZARZĄDZENIE NR 96/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2023-10-04 12:02:55
Zarządzenie Nr 95/2023 w sprawie powołania operatorów ds. obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-04 12:05:26
Zarządzenie Nr 92/2023 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 2023-10-02 12:15:30
ZARZĄDZENIE NR 89/2023 w sprawie: zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Bielin w Gminie Moryń. 2023-09-28 09:19:46
ZARZĄDZENIE Nr 88/2023 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2023-09-26 07:34:42
Zarządzenie Nr 87/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  użyczenie 2023-09-18 13:00:49
Zarządzenie Nr 86/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2023-09-18 12:59:05
Zarządzenie Nr 82/2023 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-06 09:05:49
Zarządzenie Nr 79/2023 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-24 14:59:42
Zarządzenie Nr 78/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2023-08-18 10:32:36
Zarządzenie Nr 77/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia do ustnego przetargu nieograniczonego 2023-08-18 10:30:36
Zarządzenie Nr 76/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-08-10 11:32:28
Zarządzenie Nr 75/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę 2023-08-10 11:31:09
Zarządzenie Nr 72/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-23 08:09:46
Zarządzenie Nr 71/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-07-10 11:57:24
Zarządzenie Nr 70/2023 w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Moryń 2023-07-07 07:53:15
Zarządzenie Nr 66/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę 2023-06-27 13:57:50
​​​​​​​Zarządzenie Nr 65/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę 2023-06-27 13:56:21
ZARZĄDZENIE Nr 64/2023 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2023-06-27 13:54:52
Zarządzenie Nr 63/2023 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2023-06-26 12:34:26
Zarządzenie Nr 61/2023 w sprawie określenia trybu pracy komisji i oceny wniosków o udzielanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Moryń 2023-07-07 10:45:46
ZARZĄDZENIE Nr 60/2023 w sprawie przejęcia komunalnego lokalu do mieszkaniowego zasobu Gminy Moryń 2023-06-15 07:31:35
Zarządzenie Nr 56/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2023-05-25 09:31:23
Zarządzenie Nr 52/2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu 2023-05-19 07:40:06
ZARZĄDZENIE Nr 51/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu 2023-05-09 08:18:05
Zarządzenie Nr 50/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2023-05-05 11:45:56
Zarządzenie Nr 47/2023 w sprawie powołania Zespołu Monitorującego do spraw realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moryń na lata 2021-2026 2023-04-07 12:17:33
ZARZĄDZENIE Nr 46/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2023-04-05 13:23:39
Zarządzenie Nr 45/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu 2023-04-06 11:50:05
Zarządzenie Nr 44/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2023-04-03 10:03:01
Zarządzenie Nr 43/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2023-04-03 10:04:34
ZARZĄDZENIE Nr 40/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2023-03-31 13:59:44
ZARZĄDZENIE NR 38/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2023-03-28 07:44:27
ZARZĄDZENIE Nr 37/2023 w sprawie ustalenia stawki rocznego czynszu na dzierżawę nieruchomości 2023-03-28 07:39:34
ZARZĄDZENIE   Nr  36 /2023 BURMISTRZA MORYNIA w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2023-03-20 12:11:48
ZARZĄDZENIE NR 35/2023 BURMISTRZA MORYNIA w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2023-03-16 14:52:36
ZARZĄDZENIE  NR 33/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie 2023-03-14 12:37:51
ZARZĄDZENIE Nr 34/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023-03-14 12:32:02
Zarządzenie Nr 32/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2023-03-13 10:03:50
Zarządzenie Nr 31/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2023-03-13 10:02:04
ZARZĄDZENIE NR 30/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2023-03-13 09:54:04
ZARZĄDZENIE NR 29/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2023-03-09 13:10:11
ZARZĄDZENIE NR 27/2023 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań publicznych w roku 2022 2023-03-01 11:44:20
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku 2023-03-01 10:31:09
Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2023-03-01 09:30:43
Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2023-02-07 11:00:18
Zarządzenie Nr  14/2023 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 5 stycznia 2023 r. na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 r. 2023-01-31 07:50:28
Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu 2023-01-27 13:27:10
Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie planu i sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Moryń oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 roku 2023-01-27 13:22:48
Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moryń 2023-01-27 13:14:56
ZARZĄDZENIE NR 10/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2023-01-18 12:30:41
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2023-01-18 12:25:31
ZARZĄDZENIE Nr 8/2023 w sprawie ustalenia  ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego 2023-01-18 12:23:16
ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2023-01-18 12:20:31
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. podatków w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2023-01-13 07:51:18
Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie powołania  komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2023-01-11 14:11:32
Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Morynia z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 r. 2023-01-05 13:07:57
Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Morynia z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku. 2023-01-05 13:13:13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Gładkowska-Kiepura

Data wytworzenia:
05 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Karolina Gładkowska-Kiepura

Data publikacji:
05 sty 2023, godz. 13:04

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Gładkowska-Kiepura

Data aktualizacji:
05 sty 2023, godz. 13:04